• 2007
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2007;LVII(4):385-443
Spis treści

Anna Niemcunowicz-Janica, Witold Pepiński, Jacek Robert Janica, Jerzy Janica, Małgorzata Skawrońska,
Ewa Koc-Żórawska
str.385-387
Oznaczanie loci zestawu PowerPlex Y w wybranych tkankach przechowywanych w zróżnicowanych warunkach środowiska zewnętrznego
Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz, Wojciech Dąbrowski, Roman Mądro str.388-393
Przebieg ketonemii w kontrolowanej hipotermii śródoperacyjnej – badania wstępne
Klára Törő, Eszter Rausz, Éva Keller str.394-398
Sudden death due to ischemic heart disease among adolescents and young adults before and after the socio-economic changes in 1989 of Hungary
Michał Kaliszan, Roman Hauser str.399-405
Określanie czasu zgonu na podstawie pomiaru temperatury oka wobec innych miejsc ciała
Leszek Bednarski str.406-415
Rola medyka sądowego w postępowaniach karnych
Tomasz Jurek, Barbara Świątek, Radosław Drozd str.416-419
Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach błędnego rozpoznania zgonu
Stefan Raszeja str.420-426
Dziś i jutro tanatologii sądowo-lekarskiej
Marcin Zawadzki, Jan Magdalan, Artur Niedźwiedź str.427-429
Zatrucia rodentycydami antykoagulacyjnymi
Marcin Zawadzki, Krzysztof Maksymowicz str.430-432
Podejrzenie zatrucia azodikarboamidem u pacjenta z ostrym krwotocznym zapaleniem trzustki
 Anita Gałęska-Śliwka, Ewa Wolska str.433-435
Sprawa O. J. Simpsona. Winny?
Ewa Raczek, Leokadia Nowicka str.436-438
Trzy-fragmentowy fenotyp w lokus D16S309
Erazm Baran str.439-442
Pro memoria – magister prawa Zbigniew Lisowski
  str.443
Sprawozdanie z 86 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin w Mainz (Moguncji) w Niemczech....

 

Print