nr 4/2007


prace oryginalne

Anna Niemcunowicz-Janica, Witold Pepiński, Jacek Robert Janica, Jerzy Janica, Małgorzata Skawrońska,
Ewa Koc-Żórawska
Oznaczanie loci zestawu PowerPlex Y w wybranych tkankach przechowywanych w zróżnicowanych warunkach środowiska zewnętrznego str.385

Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz, Wojciech Dąbrowski, Roman Mądro

Przebieg ketonemii w kontrolowanej hipotermii śródoperacyjnej – badania wstępne str.389

Klára Törő, Eszter Rausz, Éva Keller

Sudden death due to ischemic heart disease among adolescents and young adults before and after the socio-economic changes in 1989 of Hungary str.394

Michał Kaliszan, Roman Hauser

Określanie czasu zgonu na podstawie pomiaru temperatury oka wobec innych miejsc ciała str.399

prace poglądowe

Leszek Bednarski
Rola medyka sądowego w postępowaniach karnych str.406

Tomasz Jurek, Barbara Świątek, Radosław Drozd

Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach błędnego rozpoznania zgonu str.416

Stefan Raszeja

Dziś i jutro tanatologii sądowo-lekarskiej str.420

prace kazuistyczne

Marcin Zawadzki, Jan Magdalan, Artur Niedźwiedź
Zatrucia rodentycydami antykoagulacyjnymi str.427

Marcin Zawadzki, Krzysztof Maksymowicz

Podejrzenie zatrucia azodikarboamidem u pacjenta z ostrym krwotocznym zapaleniem trzustki str.430

Anita Gałęska-Śliwka, Ewa Wolska

Sprawa O. J. Simpsona. Winny? str.433

Ewa Raczek, Leokadia Nowicka

Trzy-fragmentowy fenotyp w lokus D16S309 str.436

kronika ptmsik

Erazm Baran
Pro memoria – magister prawa Zbigniew Lisowski str.439

sprawozdania

Sprawozdanie z 86 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin w Mainz (Moguncji) w Niemczech.... str.443

Print