Anna Niemcunowicz-Janica1, Witold Pepiński1, Jacek Robert Janica2, Jerzy Janica1, Małgorzata Skawrońska1, Ewa Koc-Żórawska1

Oznaczanie loci zestawu PowerPlex Y w wybranych tkankach przechowywanych w zróżnicowanych warunkach środowiska zewnętrznego


1 Department of Forensic Medicine, Medical University of Bialystok, Poland

Kierownik: prof. dr hab. J. Janica

2 Department of Radiology, Medical University of Bialystok, Poland


Celem pracy było określenie możliwości oznaczania układów zestawu PowerPlex Y (Promega) w próbkach narządów jamy brzusznej pobranych ze zwłok i przechowywanych w różnych warunkach środowiska zewnętrznego. Próbki narządów zostały pobrane do badań w czasie badania sekcyjnego ze zwłok o znanym czasie zgonu, nie dłuższym niż 14 godzin. Tkanki pobierane były od osób młodych w wieku 20-30 lat, zmarłych śmiercią gwałtowną i przechowywane w temperaturze 4oC i 21oC w pojemnikach zamkniętych o objętości 40 ml wypełnionych wodą słoną, słodką, ziemią ogrodową i piaskiem oraz w pojemnikach zamkniętych i otwartych nie zawierających żadnego podłoża, w temperaturze 4oC i 21oC. Profile porównawcze oznaczano w próbkach krwi. DNA izolowano metodą organiczną w odstępach 7 dniowych. Amplifikacja i genotypowanie z użyciem multipleksowego systemu PowerPlex Y-STR Kit and ABI 310 zgodnie z instrukcją producenta. W przedstawionych badaniach najwcześniej obserwowano zanik alleli w materiale przechowywanym w pojemnikach zamkniętych w temperaturze 21oC wypełnionych piaskiem i ziemią.

Słowa kluczowe: tkanki rozłożone, warunki zewnętrzne, PowerPlex Y.

Pełna wersja w .pdf (454kB)

Print