Stefan Raszeja*

Dziś i jutro tanatologii sądowo-lekarskiej


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku

Kierownik: dr hab. Z. Jankowski


Przedstawiono istotę badania pośmiertnego, jego miejsca szczególnego wśród innych działów medycyny sądowej. Zwrócono uwagę na rolę, jaką w rozwoju medycyny sądowej odegrało coraz lepsze poznanie zjawisk zachodzących w okresie umierania i bezpośrednio po śmierci. Odniesiono się do postępu w zakresie ustalania czasu śmierci, jak i oceny cech przyżyciowości obrażeń stwierdzonych w obrębie zwłok. Zwrócono uwagę na potrzebę szerszego wykorzystywania wyników badań bio- i tanatochemicznych dla ustalania przyczyny śmierci i jej mechanizmu. Przytoczono przykłady postępu w tej dziedzinie, przywołując szereg prac opublikowanych w tym zakresie, zwłaszcza w Polsce. W końcu wskazano na konieczność podniesienia poziomu szkolenia lekarzy w zakresie tanatologii.

Słowa kluczowe: tanatologia, ustalanie czasu śmierci i jej mechanizmu, badania bio- i tanatochemiczne

Pełna wersja w .pdf (497kB)

Print