PL

Witamy na stronie zbiorów wydanych numerów czasopisma naukowego Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK), kwartalnika Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

W tym miejscu udostępniamy Państwu pełne wersje ARCHIWALNYCH artykułów publikowanych na łamach AMSiK.

AKTUALNE wydania AMSiK, strona czasopisma oraz możliwość wysłania manuskryptu dla Autorów jest dostępna na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (indeksacja w bazach danych).

Redakcja Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

PL

Welcome to the website of the collection of published issues of the scientific journal Archives of Forensic Medicine and Criminology (in Polish - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, AMSiK) of the quarterly of the Polish Society of Forensic Medicine and Criminology.
 
At this website, we provide you with full versions of ARCHIVE articles published in AMSiK.
 
CURRENT editions of AMSiK, the journal's website and the possibility of sending the manuscript for Authors are available on the Portal of Scientific Journals of the Jagiellonian University in Cracow (journal indexing).
 
Editors of the Archives of Forensic Medicine and Criminology

II edycja Konkursu na pracę magisterską, doktorską i licencjacką PTMSiK i wydawnictwa AMSiK

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) ma na celu ogniskowanie, organizowanie, popieranie i upowszechnianie pracy naukowej i praktycznej działalności w zakresie dyscyplin nauki reprezentowanych przez medycynę sądową, toksykologię sądową, genetykę sądową i inne nauki pokrewne, a także reprezentowanie środowiska i propagowanie zdobyczy naukowych w tych dziedzinach. Wydawnictwo Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK) to kwartalnik naukowy (70 pkt. MEiN), który jest organem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. W wydawnictwie AMSiK publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Archiwum stawia sobie za cel pierwszoplanowy przybliżanie Czytelnikom maksymalnie szerokiego spektrum współczesnej medycyny sądowej.

Serdecznie zapraszamy do II edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii na najlepszą pracę magisterską, licencjacką  i doktorską, których obrona odbyła się w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. z zakresu:

- tanatologii i traumatologii sądowej,

- diagnostyki sądowej (m.in. obrazowej, genetycznej, toksykologicznej),

- opiniowania i klinicznej medycyny sądowej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie trzech najlepszych prac w dwóch kategoriach:

1) praca doktorska;

2) praca magisterska lub licencjacka.

Do Konkursu należy zgłosić prace doktorskie, magisterskie i licencjackie (wyłącznie w formacie PDF), które nie stanowią cyklu artykułów naukowych opublikowanych w innych czasopismach lub zgłoszonych do innych czasopism oraz artykuły naukowe powstałe na kanwie tych prac przygotowane do druku w AMSiK (w formacie MS Word DOC lub DOCX)[1] zgodnie z instrukcją dla autorów zamieszczoną na stronie wydawnictwa https://www.ejournals.eu/AMSiK/menu/1253/

Dodatkowo do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kopię wszystkich recenzji uzyskanych w toku prowadzonych przewodów doktorskich, magisterskich i licencjackich (wyłącznie w formacie PDF).

Kapituła konkursu przyzna nagrody naukowe za I, II i III miejsce oraz uhonoruje zwycięzców dyplomami w kategoriach „najlepsza praca doktorska” oraz „najlepsza praca magisterska/ licencjacka”, a artykuły naukowe przygotowane na kanwie prac magisterskich/licencjackich oraz prac doktorskich zostaną opublikowane w wydawnictwie AMSiK. Prace będą podlegać procedurze recenzji wydawnictwa AMSiK. Ponadto dla Autorów nagrodzonych prac we wspomnianych kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca przewidywana jest redukcja opłaty konferencyjnej na kolejnym Zjeździe PTMSiK odpowiednio za kolejne miejsca w wysokości 100%, 50% i 30%.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2023 r. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo możliwości wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.

Adres e-mail do nadsyłania zgłoszeń to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[1] Artykuł naukowy przygotowany na kanwie pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej lub doktorskiej) może zawierać wyodrębniony wątek lub wszystkie dane pracy dyplomowej, w zależności od charakteru pracy. Dane oraz treść zgłoszonego artykułu nie mogą zostać wcześniej opublikowane lub złożone do druku w innym wydawnictwie, zgodnie z ogólną polityką AMSiK.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki I edycji konkursu prac doktorskich i magisterskich PTMSiK i AMSiK 2021/2022

             W dniu 30 grudnia 2022 r. Kapituła I edycji konkursu prac doktorskich i magisterskich Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) i Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK) wybrała najlepszą pracę doktorską i magisterską, której obrona odbyła się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.

W kategorii najlepszej pracy doktorskiej I edycji konkursu PTMSiK i AMSiK Laureatkami zostały:

  1. miejsce – dr Magdalena Kukla-Bartoszek za pracę pt. „Genetic prediction of human pigmentation characteristics – implementation of the HIrisPlex-S predictive tool and searching for improvements”, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  2. miejsce – dr Kinga Weronika Panasiuk – Flak za pracę pt. „Wielokierunkowa ocena pośmiertnych obrażeń postrzałowych w aspekcie weterynaryjno-sądowym przy wykorzystaniu technik klasycznych, nowoczesnych metod obrazowania oraz technik analitycznych”, Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  3. miejsce – dr Paulina Całka za pracę pt. „Polimorfizm genów ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7 a ryzyko rozwoju uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej”, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Dla Autorek nagrodzonych prac doktorskich za zajęcie 1, 2 i 3-go miejsca przewidywana jest redukcja opłaty konferencyjnej na Zjeździe PTMSiK w Poznaniu we wrześniu 2023 r. odpowiednio za kolejne miejsca w wysokości 100%, 50% i 30%.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej przyznano wyróżnienie dla Pani mgr Kaji Tusiewicz za pracę „Oznaczanie glikolu etylenowego wraz z metabolitem kwasem glikolowym w pośmiertnym materiale biologicznym z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (GC-QqQ-MS/MS)” (Pracownia Toksykologii Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

Świadectwa potwierdzające otrzymane nagrody i wyróżnienia zostaną oficjalnie wręczone na ww. Zjeździe PTMSiK w Poznaniu, a wersje elektroniczne przesłane do Autorek wcześniej drogą elektroniczną w postaci plików PDF.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie gratulujemy Laureatkom!