Christian Jabłoński, Mariusz Kobek, Dorota Kowalczyk-Jabłońska1

Czy neurastenia to choroba psychiczna – sztuczny, czy rzeczywisty problem opiniodawczy?*


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec

1 Z NZOZ Poradni dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Integritas” s.c. w Oświęcimiu

W latach 2008-2009 do Zakładu Medycyny Sądowej ŚUM w Katowicach napłynęło kilkanaście spraw przeciwko PZU S.A., w których organ procesowy zlecił biegłym odpowiedź na pytanie – „czy neurastenia, to choroba psychiczna w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia?”, lub „czy neurastenia, to choroba psychiczna?”. Wszystkie nadesłane sprawy dot. ubezpieczonych – funkcjonariuszy Policji, u których rozpoznawano zespół neurasteniczny. Ubezpieczyciel negował zasadność wypłacenia świadczenia, ponieważ jego realizację wykluczało rozpoznanie u wnioskodawców choroby psychicznej – w konkretnym przypadku neurastenii. Strona powodowa natomiast powoływała się na fakt, iż w nomenklaturze medycznej tego rodzaju stany określane są jako „zaburzenia psychiczne”. W pracy przedstawiono przyjęty model opiniowania, dokonano próby wyjaśnienia spornych kwestii, a także podjęto dyskusję na temat znaczenia słów „choroba psychiczna” i „zaburzenie psychiczne” – w opiniowaniu sądowo-lekarskim w tego rodzaju przypadkach.
Słowa kluczowe:
neurastenia, choroba psychiczna, orzecznictwo ubezpieczeniowe
Pełna wersja w .pdf

Print