Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz, Czesław Chowaniec

Trudności opiniodawcze w ustalaniu ojcostwa spowodowane brakiem informacji o pokrewieństwie biologicznego

i domniemanego ojca


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec

Wśród wielu wykonywanych w Katedrze Medycyny Sądowej w Katowicach ekspertyz, dotyczących spornego ojcostwa, zdarzają się przypadki, gdy  rutynowo stosowany zestaw 15 loci autosomalnych (AmpFISTR Identifiler) jest niewystarczający do wydania jednoznacznej opinii. W opisywanym przypadku badanie spornego ojcostwa wykonane w systemie AmpFISTR Identifiler wykazało u dziecka brak dziedziczenia odojcowskiego w dwóch
loci. Układ alleli nie wykluczał mutacji. Badania rozszerzono o kolejne markery genetyczne. Zastosowano zestaw PowerPlex ESX i FFFL uzyskując
trzy wykluczenia. Badanie loci z chromosomu X przeprowadzone testem Mentype ARGUS X8 potwierdziło wykluczenie ojcostwa w kolejnych czterech
loci.
Słowa kluczowe:
dochodzenie spornego ojcostwa, trudności opiniodawcze, pokrewieństwo domniemanych ojców
 
Pełna wersja w .pdf

Print