• 2000
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(4): 305-377

Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(4): 305-377

Spis treści

Małgorzata Chowaniec, Zofia Olszowy, Marian Maliński, Przydatność badania stężenia alkoholu etylowego w krwiakach śródczaszkowych w ocenie sądowo-lekarskiej nietrzeźwości str. 305-317
Słowa kluczowe: krwiaki śródczaszkowe, etanol, współczynnik eliminacji etanolu z krwiaka. Key words: intracranial haematomas, ethanol, ethanol elimination from haematoma.
Grzegorz Teresiński, Roman Mądro, Zakres skutków wymienionych w § 2 art. 157 kodeksu karnego z 1997 r. - ciąg dalszy sporu o granicę art. 156 i 182 kodeksu karnego z 1969 r. str. 319-330
Słowa kluczowe: kodeks karny, opiniowanie lekarskie, rozstrój zdrowia, naruszenie czynności narządu ciała, naruszenie nietykalności cielesnej. Key words: penal code, medical opinion, health disturbance, disorders of organ functions, infringement of corporeal immunity.
Zofia Olszowy, Badania doświadczalne nad przebiegiem zatrucia glikolem etylenowym w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym. Cz. 3. Badania mikroskopowe w ostrym i podostrym zatruciu glikolem etylenowym str. 331-342
Słowa kluczowe: zatrucie ostre i podostre glikolem etylenowym, zmiany morfologiczne, kryształy szczawianu wapnia. Key words: acute and subacute ethylene glycol poisoning, morphologic changes, calcium oxalate crystals.
Krystyna Bielnik, Dariusz Młoczkowski, Stefan Szram, Zmiany ultrastrukturalne w mięśniu serca szczurów narażonych na długotrwałe spożywanie glikolu etylenowego w niskich dawkach str. 343-352
Słowa kluczowe: serce, glikol etylenowy, przewlekła intoksykacja, morfologia, ultrastruktura. Key words: heart, ethylene glycol, chronić intoxication, morphology, ultrastructure.
Tomasz Konopka, Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy - część II - dyskusja str. 353-363
Słowa kluczowe: wypadek przy pracy, zawał serca, opiniowanie. Key words: occupational accident, myocardial infaretion, opinioning.
Adam Gross, Samobójstwa słynnych ludzi - Sokrates i cykuta str. 365-371
Słowa kluczowe: samobójstwo, Sokrates, trucizny roślinne, zatrucie szalejem jadowitym (Cicuta virosa), zatrucie szczwołem plamistym (Conium maculatum). Key words: suicide, Socrates, plant poisons, hemlock poisonings (Water Hemlock, Poison Hemlock).
Danuta Deboa, Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk, Sprawozdanie z XVIII Kongresu Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej w Santiago de Compostela - w Galicji, w Hiszpanii str. 373-375
Słowa kluczowe: kongres medycyny sądowej. Key words: congress of forensic medicine
Tadeusz Marcinkowski, Pro memoria - Dr med. Bogdan Pohnke (1932-1996) str. 377
Słowa kluczowe: pro memoria

Print