• 2000
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(3): 177-304

Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(3): 177-304

Spis treści

Barbara Opolska-Bogusz, Erazm Baran, Profesor Bożena Maria Turowska - w 70-tą rocznicę urodzin str. 177-182
Słowa kluczowe: życiorys Profesor Bożeny Marii Turowskiej, Key words: curculum vitae of Profesor Bożena Maria Turowska
Bożena M. Turowska, Bibliografia prac naukowych str. 183-192
Słowa kluczowe: bibliografia. Key words: bibliography
Bożena M. Turowska, Marek Sanak, Barbara Opolska-Bogusz, Częstość alleli systemów STR: D13S317, D7S820 i D16S539 w populacji Polski Południowej str. 193-197
Słowa kluczowe: PCR, STR: D13S317, D7S820, D16S539, częstość alleli. Key words: PCR, STR: D13S317, D7S820, D16S539, allele frequencies.
Zofia Szczerkowska, Inga Antyborzec, System Silver STR™ Multiplex - zastosowanie w medycynie sądowej str. 199-206
Słowa kluczowe: PCR, STR, analiza populacyjna, multiplex. Key words: PCR, STR, multipiex analysis, population study.
Ryszard Pawłowski, Anita Dettlaff-Kąkol, Grzegorz Jezierski, Agnieszka Maciejewska, Regina Paszkowska, Monika Reichert, Genetyka populacyjna dziewięciu loci typu STR z zestawu Profiler Plus w próbce populacyjnej z obszaru Polski str. 207-213
Słowa kluczowe: Multiplex PCR, loci typu STR, genetyka populacyjna, elektroforeza kapilarna, Polska. Key words: Multiplex PCR, SRT loci, population genetics, capillary electrophoresis, Poland.
Erazm Baran, Sądowo-lekarskie dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej w archiwach rosyjskich str. 215-226
Słowa Kluczowe: Zbrodnia katyńska, ekshumacje, groby masowe, opiniowanie sądowo-lekarskie. Key words: Katyń genocide, exhumation, mass graves, medico-legal opinioning.
Franciszek M. Trela, Badania porównawcze stężeń alkoholu w żółci, w ciałku szklistym i we krwi pobranych ze zwłok str. 227-233
Słowa kluczowe: etanol w żółci,w ciałku szklistym, korelacja z etanolem we krwi. Key words: postmortem bile ethyl alcohol, postmortem vitreous humour ethyl alcohol, correlation level.
Małgorzata Kłys, Wiesława Klementowicz, Ewa Gomułka, Agnieszka Opidowicz, Wanda Kurowska, Badania nad przydatnością metod spektrofotometrycznej i chromatografii gazowej (GC/FID) z metanizerem do oznaczeń tlenku węgla we krwi sekcyjnej str. 235-247
Słowa kluczowe: hemoglobina tlenkowęglowa (COHb), methemoglobina (MetHb), sulfhemoglobina (SulfHb), metoda chromatografii gazowej z metanizerem (GC-CO/CH4). Key words: Carboxyhemoglobin (COHb), methemoglobin (MetHb), sulfhemoglobin (SulfHb), gas chromatography with microcreator (GC-CO/CH4).
Adam Gross, Samobójstwa słynnych ludzi - mitologia, starożytność i Biblia str. 249-260
Słowa kluczowe: samobójstwo, słynni ludzie, mitologia starożytność, Biblia. Key words: suicide, famous people, mythology, antiquity, Holy Bibie.
Ewa Rzepecka-Woźniak, Barbara Próchnicka, Próba oceny przydatności oznaczania apoptozy kardiomiocytów w nagłych zgonach sercowych str. 261-266
Słowa kluczowe: zawał mięśnia sercowego, apoptoza, immunohistochemia. Key words: myocardial infarction, apoptosis, immunohistochemistry.
Piotr Kozioł, Andrzej Krajka, Analiza statystyczna wyników badań genetycznych przy ustalaniu ojcostwa w przypadku rekonstrukcji fenotypu pozwanego str. 267-276
Słowa kluczowe: obliczenia biostatyczne, dochodzenie ojcostwa, STR, VNTR. Key words: biostatistical analysis, paternity test, STR, VNTR.
Jerzy Kunz, Błąd z bezduszności lekarskiej str. 277-280
Słowa kluczowe: błąd lekarski, błąd decyzyjny. Key words: medical malpractice, decision error.
Adam Gross, Przypadek samobójczego zatrucia chlorkiem potasu str. 281-284
Słowa kluczowe: chlorek potasu, samobójstwo, potas, oznaczanie w materiale pośmiertnym. Key words: potassium chloride, suicide, potassium, postmortem chemical evaluation.
Tomasz Konopka, Krzysztof Woźniak, Mechanizmy śmierci w majaczeniu alkoholowym str. 285-290
Słowa kluczowe: majaczenie alkoholowe, nagły zgon, niedotlenenie związane z unieruchomieniem. Key words: delirium, sudden death, positional asphyxia.
Jerzy Pohl, Tomasz Konopka, Postrzał z broni samodziałowej - parasolki str. 291-299
Słowa kluczowe: broń palna samodziałowa, postrzał śmiertelny. Key words: self-made firearm, fatal gunshot.
Elżbieta Skupień, Jan Kołodziej, Uwagi biegłych do opiniowania o stanie zdrowia dla potrzeb procesowych str. 301-304
Słowa kluczowe: opiniowanie o stanie zdrowia dla potrzeb postępowania procesowego. Key words: Expert witnes's opinion, health condition.

Print