• 2000
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(Suplement 1): 3-174

Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(Suplement 1): 3-174

Spis treści

Tadeusz L. Chruściel, Współczesna scena narkotyków w Polsce w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii str. 3-14
Słowa kluczowe: narkotyki, ustawa o przeciwdziałania narkomani, Polska; Key words: drugs, act on counteracting drug addiction, Poland
Czesław M. Cekiera, Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii wśród młodzieży str. 15-24
Słowa kluczowe: narkomania, mlodzież; Key words: drug addiction, teenagers
Zbigniew Stanisław Herman, Mechanizmy lekozależności str. 25-33
Słowa kluczowe: lekozależność, zmiany neuroprzekaźników materiału genetycznego; Key words: drug addiction, neurotransmitters genetic materiał changes
Marek Legień, Narkoman jako pacjent w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy „psychiatrycznej" str. 35-38
Słowa kluczowe: narkoman jako pacjent; Key words: drug-addict as a patient
Halina Sybirska, Joanna Kulikowska, Jerzy Szczepański, Narkomania w praktyce opiniodawczej medycyny sądowej str. 39-47
Słowa kluczowe: narkomania, diagnostyka, opiniowanie sądowolekarskie; Key words: drug addiction, diagnostic, medico-legal opinions
Roman Wachowiak, Janusz Kołowski, Grzegorz Żukociński, Aktualne problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii str. 49-58
Słowa kluczowe: narkomania, aktualna ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, uwagi krytyczne; Key words: drug addiction, current legał control act, critical appraisal
Jerzy Janica, Anna Niemcunowicz-Janica, Narkomania w aspekcie sądowo-lekarskim str. 50-62
Słowa kluczowe: narkomania, uwarunkowania społeczne, zgony; Key words: drug habit, social condition, death
Janusz Kołowski, Roman Wachowiak, Rozmiary i skutki nadużywania środków psychoaktywnych w kazuistyce Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1990-1999 str. 63-69
Słowa kluczowe: narkomania, lekomania - badania statystyczne; Key words: drug addicton, pharmacomania -statistical study
Marianna Kiszka, Grzegorz Buszewicz, Roman Mądro, Złożone zatrucie środkami psychoaktywnymi str. 71-82
Słowa kluczowe: petydyna, fentanyl, midazolam, materiał sekcyjny; Key words: pethidine, fentanyl, midazolam, autopsy materiał
Artur Soja, Małgorzata Albert, Halina Sybirska, Doświadczenia Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach z badań nad jakością narkotyków z nielegalnego obrotu str. 83-88
Słowa kluczowe: opiaty, amfetaminy, kannabinole, analiza jakościowa i ilościowa narkotyków z nielegalnego obrotu; Key words: opiates, amphetamines, cannabinoles, qualitativc and quantitative examinations of narcotics from illicit sale
Zofia Olszowy, Joanna Nowicka, Inhalatomania lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi str. 89-93
Słowa kluczowe: inhalatomania, lotne rozpuszczalniki organiczne; Key words: inhalatomania, volatile organie solvents
Grzegorz Buszewicz, Marianna Kiszka, Hanna Czekajska-Łuckiewicz, Interpretacja wyników pośmiertnych badań toksykologicznych w zatruciach toluenem, na przykładzie pięciu przypadków str. 95-99
Słowa kluczowe: zatrucie toluenem, interpretacja wyników badań; Key words: toluene intoxication, interpretation of results
Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Zofia Wardaszka, Uduszenie gwałtowne młodego narkomana w czasie wdychania kleju str. 101-103
Słowa kluczowe: uduszenie gwałtowne, klej Key words: asphyxia, glue vapour
Joanna Kulikowska, Halina Sybirska, Kształtowanie się poziomu opiatów we krwi osób zmarłych w przebiegu narkotyzowania się str. 105-111
Słowa kluczowe: Narkotyki opium, zatrucia śmiertelne, poziom opiatów we krwi; Key words: Opium narcotics, fatal poisoning, blood opiate level
Mariusz Kobek, Zofia Olszowy, Zbigniew Jankowski, Zmiany histopatologiczne u szczurów po podaniu narkotyków opium w postaci tzw. „kompotu" w doświadczeniu podostrym str. 113-124
Słowa kluczowe: przetwory słomy makowej, zatrucie, doświadczę nie podostre, histopatologia; Key words: poppy straw products, poisoning, subacute experiment, histopathology
Mariusz Kobek, Zbigniew Jankowski, Joanna Kulikowska, Zmiany histopatologiczne w narządach wewnętrznych u narkomanów zmarłych w przebiegu narkotyzowania się domowymi przetworami słomy makowej (tzw. „kompotem") str. 125-136
Słowa kluczowe: przetwory słomy makowej, zatrucie, histopatologia, HBV, HCV, HIV; Key words: poppy straw products, poisoning, histopathology, HBV, HCV, HIV
Christian Jabłoński, Halina Sybirska, Przydatność ciała szklistego gałki ocznej w diagnostyce śmiertelnych zatruć narkotykami opium str. 137-143
Słowa kluczowe: opiaty, ciało szkliste, narkomania; Key words: opiates, vitreous body, drug addiction
Marek Wiergowski, Krystyna Reguła, Beata Szpiech, Szybka analiza amfetaminy w ludzkim materiale biologicznym z wykorzystaniem metody mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej w fazie nadpowierzchniowej str. 145-152
Słowa kluczowe: amfetamina, mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej w fazie nadpowierzchniowej, ludzki materiał biologiczny, chromatografia gazowa; Key words: amphetamine, headspace solid phase microextraction (SPME), human biological materiał, gas chromatography
J. Śidlo, A. Śoral, J. Bauerova, S. Valko, B. Murarikova, J. Młynar, J. Valuch, Pulmonary macrophages in heroin addiction str. 153-158
Key words: heroin addiction, morphology, pulmonary macrophages
Czesław Chowaniec, Badania nad obecnością leków i środków odurzających w organizmie uczestników ruchu drogowego str. 159-164
Słowa kluczowe: wypadek drogowy, leki psychotropowe, narkotyki; Key words: road accident, psychotropic drugs, narcotics
Krystian Rygol, Stanisława Neniczka, Samobójstwa osób będących pod wpływem środków psychoaktywanych str. 165-168
Słowa kluczowe: samobójstwa, narkotyki, autoagresja; Key words: suicides, narcotics, self-aggression
Ewa Pufal, Marzena Sykutera, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Grzegorz Lis, Karol Śliwka, Zgon w następstwie odurzania się Halonem 1211 str. 169-174
Słowa kluczowe: halon, analiza toksykologiczna, badania histopatologiczne; Key words: halon, toxicology and histology analysis

Print