• 2006
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2006;LVI(3): 129-204
Spis treści

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Tomasz Grzybowski, Ewa Pufal, Prof. zw. dr hab. med. Danuta Miścicka-Śliwka 1949-2006 str. 129-131

SŁOWA KLUCZOWE: wspomnienie pośmiertne, biografiaKEY WORDS: biography

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez Bay-K 8644 (agonistę działającego bezpośrednio na kanał wapniowy) (The effect of the time of death on the reactivity of rat caudal artery regulated by Bay-K 8644 (an agonist directly affecting the Ca channel)) str. 132-135

STRESZCZENIE: Badania na perfundowanych Bay-K 8644 tętnicach ogonowych szczura przeprowadzono w 4 grupach czasowych. Badania z użyciem agonisty kanałów wapniowych działającego bezpośrednio na kanał wapniowy wykazały zależny od czasu zgonu spadek reaktywności tętnic. Stwierdzono, że skurcz mięśniówki gładkiej poprzedzony wzrostem stężenia Ca2+ w cytoplazmie można istotnie wydłużyć aktywując drogę bezpośredniego napływu Ca2+ z puli zewnątrzkomórkowej. ABSTRACT: The research was conducted on Bay-K 8644-perfused rat caudal arteries in four different time groups. Investigations using the direct Ca channel agonist demonstrated a time-dependent decrease of arterial reactivity. The authors determined that the contractions of the smooth muscle coat preceded by an increased cytoplasm Ca++ level were significantly prolonged by the activation of direct Ca++ inflow from the extracellular space. SŁOWA KLUCZOWE: czas zgonu, Bay-K 8644 KEY WORDS: time of death, Bay-K 8644

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez noradrenalinę (NA) z równoczesnym zastosowaniem inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Cz. I (The effect of the time of death on the reactivity of rat caudal artery regulated by NA with a simultaneous use of NOS, CG and COX inhibitors. Part I) str. 136-143

STRESZCZENIE: Badania na perfundowanych noradrenaliną (NA) tętnicach ogonowych szczura przeprowadzano w 4 grupach czasowych. W celu wyjaśnienia wpływu czasu zgonu na biochemiczne mechanizmy warunkujące funkcjonowanie receptorów metabotropowych zastosowano równocześnie inhibitory NO-syntazy (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Badania wykazały, że zastosowanie inhibitora syntazy NO wpływa na poprawę reaktywności tętnic p.m. co wskazuje zachowanie endogennej syntezy NO po śmierci. Również zastosowanie inhibitora cyklazy guanylanowej (CG) wpływa na poprawę reaktywności tętnic i wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+. Efektu wzrostu reaktywności tętnic nie obserwowano w badaniach z zastosowaniem inhibitora cyklooxygenazy (COX). ABSTRACT: The investigations were carried out on NA-perfused rat caudal arteries in four different time groups. Inhibitors of NO synthase, CG and COX were used simultaneously to explain the effect of the time of death on biochemical mechanisms regulating the function of metabotropic receptors. The study demonstrated that using the NO synthase inhibitor improved post mortem arterial reactivity, what indicated maintained endogenous NO synthesis after death. The CG inhibitor was also found to improve arterial reactivity and intracellular Ca++ ion concentration. No improvement in arterial reactivity was observed when COX was used in the experiment. SŁOWA KLUCZOWE: czas zgonu, NOS, CG, COX KEY WORDS: time of death, NOS, CG, COX

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Wpływ czasu zgonu na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez fenylefrynę (PHE) z równoczesnym zastosowaniem inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Cz. II (The effect of the time of death on the reactivity of rat caudal artery regulated by PHE with a simultaneous use of NOS, CG and COX inhibitors. Part II) str. 144-148

STRESZCZENIE: Badania na perfundowanych fenylefryną (PHE) tętnicach ogonowych szczura przeprowadzano w 4 grupach czasowych. W celu wyjaśnienia wpływu czasu zgonu na biochemiczne mechanizmy warunkujące funkcjonowanie receptorów metabotropowych zastosowano równocześnie inhibitory NO-syntazy (NOS), cyklazy guanylanowej (CG) i cyklooxygenazy (COX). Badania wykazały, że zastosowanie inhibitora syntazy NO wpływa na poprawę reaktywności tętnic p.m. co wskazuje na utrzymywanie się endogennej syntezy NO po śmierci. Również zastosowanie inhibitora cyklazy guanylanowej (CG) wpływa na poprawę reaktywności tętnic i wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+. Efektu wzrostu reaktywności tętnic nie obserwowano w badaniach z zastosowaniem inhibitora cyklooxygenazy (COX). ABSTRACT: The investigations were conducted on PHE-perfused rat caudal arteries in four different time groups. Inhibitors of NO synthase, CG and COX were used simultaneously to explain the effect of the time of death on biochemical mechanisms controlling the functioning of metabotropic receptors. The authors demonstrated that using the NO synthase inhibitor improved post mortem arterial reactivity, what indicated maintained endogenous NO synthesis after death. The CG inhibitor also improved arterial reactivity and intracellular Ca++ ion concentration. No improvement was seen in arterial reactivity when COX was employed in the study. SŁOWA KLUCZOWE: czas zgonu, NOS, CG, CO KEY WORDS: time of death, NOS, CG COX

Jarosław Bednarek, Problemy dotyczące oceny wieku chronologicznego dzieci wykorzystywanych do produkcji materiałów pornograficznych (Problems associated with chronological age estimation of children exploited in child pornography production) str. 149-154

STRESZCZENIE: Określenie wieku chronologicznego osób małoletnich wykorzystanych podczas produkcji materiałów pornograficznych jest niezbędne dla wnioskowania o możliwości popełnienia przestępstwa. W pracy poddano dyskusji możliwości i trudności oceny wieku na podstawie zdjęć i materiałów filmowych. Omawiane problemy podzielono na dwie kategorie: problemy techniczne i problemy związane ze specyfiką rozwoju osobniczego. Odnośnie problemów technicznych omówiono kwestie braku układu odniesienia dla analizy cech biologicznych, złej jakości materiałów dowodowych oraz utrudnień będących konsekwencją retuszów i fotomontaży. Z kolei wśród problemów wynikających ze specyfiki rozwoju podkreślono znaczenie międzyosobniczej i międzypopulacyjnej zmienności sekwencji faz ontogenezy. Omówione trudności uniemożliwiają precyzyjną ocenę wieku dzieci widocznych na zdjęciach i filmach. W celu przezwyciężenia tych problemów konieczna jest współpraca specjalistów z zakresu auksologii, antropologii i pediatrii, jak również ekspertów z dziedziny technik fotograficznych, filmowych i multimedialnych. ABSTRACT: Chronological age assessment of young persons featuring in pornographic pictures and videos is crucial to prove a violation of law. The paper discusses possibilities of and difficulties inherent in age estimation in cases of production and distribution of child pornography. The presented problems were divided into technical and individual development-associated issues. Technical difficulties included lack of a reference system for biological features reconstruction, poor quality and resolution of pictures or movies, pictures retouching and photomontage. The author stressed that biological hindrances in age assessment were the consequences of interpersonal variation of developmental patterns, namely overlapping of ranges typical for feature values at particular ages and biological variations between different human populations. The described problems can render age estimation impossible or far from precise. Developing more accurate methods of estimating age from pictures and videos requires the collaboration of specialists in the field of auxology, anthropology, pediatrics, as well as experts in photography and video techniques. SŁOWA KLUCZOWE: pornografia dziecięca, ocena wieku, auksologia KEY WORDS: child pornography, age estimation, auxology

Marcin Woźniak, Tomasz Grzybowski, Jarosław Starzyński, Marta Papuga, Katarzyna Stopińska, Sylwia Łuczak, Zależności pomiędzy przynależnością haplogrupową a haplotypem Y-STR jako potencjalny element kontroli poprawności analiz w medycynie sądowej (Correlations between haplogroup membership and Y-STR haplotype as a potential measure of quality control in forensic examinations) str. 155-164

STRESZCZENIE: W pracy podjęto próbę określenia związków pomiędzy częstością występowania poszczególnych haplotypów chromosomu Y w zakresie tzw. haplotypu minimalnego a przynależnością danego chromosomu do jednej z trzech haplogrup: R1*, R1a1* i I*. Na podstawie analizy 146 chromosomów obliczono częstości występowania poszczególnych alleli w haplogrupach i stwierdzono, że metodą, która najefektywniej przypisuje chromosom do haplogrupy na podstawie jego haplotypu minimalnego jest metoda oparta na obliczaniu współczynnika podobieńswa haplotypów w oparciu o stosunek częstości allelu występującego w danym haplotypie do allelu najczęstszego w danej haplogrupie. Zaproponowano również potencjalne zastosowania tej metody w genetyce sądowej. ABSTRACT: A correlation between particular Y-STR alleles from the so-called “minimal haplotype” and haplogroup membership of the Y chromosome was tested. We collected 146 Y chromosomes from haplogroups R1*, R1a1* and I* and estimated the frequency of Y-STR alleles in each haplogroup. We then used different algorithms to assign a haplogroup to a haplotype, and tested their accuracy. Generally, a method based on calculation of haplotype similarity using the highest allele frequencies as modal values and assigning a score to each locus based on a ratio of allele frequencies turned out to give the most precise matches. However, using the same rules for Y chromosomes from other populations did not allow for precise estimation of their Y chromosome haplogroup frequencies. Possible explanations for this failure include interpopulation differences in haplotypes correlated with particular haplogroups, as well as a relatively small number of chromosomes analyzed. Potential uses for the presented method in forensics were also described.

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt, Zawał serca jako wypadek przy pracy w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 2000-2004 (Myocardial infarction as an occupational injury as represented in the materials collected at the Department of Forensic Medicine in Bydgoszcz in the years between 2000 and 2004) str. 165-168

STRESZCZENIE: Zawałem serca określa się martwicę skrzepową mięśnia sercowego powstałą na podłożu niedokrwienia. Najczęstszą przyczyną zawału serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Do martwicy mięśnia sercowego dojść może również w sytuacjach nagłego, zwiększonego zapotrzebowania na tlen związanego z nadmiernym wysiłkiem fizycznym lub psychicznym. Celem niniejszej pracy była analiza spraw opiniowanych w tutejszym Zakładzie dotyczących przypadków wystąpienia zawału mięśnia sercowego w miejscu pracy w latach 2000-2004. Analizowano akta 12 spraw z powództwa cywilnego o odszkodowanie, opiniowanych w tutejszym Zakładzie w latach 2000- -2004, gdzie zawał serca wystąpił w czasie wykonywanej pracy zawodowej. W większości przypadków (11) stwierdzono, że wykonywane w dniu wystąpienia zawału czynności służbowe nie spełniały kryteriów wypadku przy pracy, a decydujący wpływ na wystąpienie martwicy mięśnia sercowego miała przyczyna wewnętrzna. W 1 przypadku, gdzie praca zawodowa wykonywana była w trudnych warunkach pogodowych, wymagała dużego wysiłku fizycznego i związana była z dużym stresem psychicznym i wielogodzinnym brakiem możliwości odpoczynku, uznano, że warunki pracy miały istotny wpływ na wystąpienie zawału serca. Opiniowanie w analizowanych przypadkach stanowiło duży problem orzeczniczy. W aktualnie obowiązującym prawodawstwie brak jest bowiem dokładnych wytycznych określających kryteria wypadku przy pracy. ABSTRACT: Myocardial infarction is defined as coagulational necrosis of the cardiac muscle caused by ischaemia. In the majority of cases, myocardial infarction is a consequence of atherosclerosis of the coronary arteries. Excessive physical or mental effort can lead to a sudden increase in the required supply of oxygen necessary for the proper functioning of the cardiac muscle and in consequence to cardiac muscle necrosis. The objective of the present study was to analyze cases of myocardial infarctions occurring at work opinionated at the Medico-Legal Institute in the years 2000-2004. The analysis included 12 civil court cases where the plaintiffs demanded compensation for falling victim to myocardial infarction in a work setting. In the majority of cases (11), it was concluded that professional tasks performed during work-time did not meet the criteria of an occupational accident and the most prominent factor that caused cardiac muscle necrosis was internal rather than external in character. In one case, where the plaintiff’s professional duties were not only associated with mental stress and a prolonged lack of rest, but were also performed in adverse weather conditions and required sustained and considerable physical effort, it was established that working conditions exerted a significant effect on the occurrence of a myocardial infarction. Opinionating in the above presented cases posed a significant problem due to the lack of legal criteria that would define the term of an “occupational accident”. SŁOWA KLUCZOWE: zawał serca, wypadek przy pracy KEY WORDS: heart attack, work accident

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt, Ewa Pufal, Przypadki samobójstw poagresyjnych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy (Cases of homicide-suicide (post-aggression suicide) in the material of the Chair and Department of Forensic Medicine in Bydgoszcz) str. 169-172

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono dwa przypadki tzw. samobójstw poagresyjnych. W pierwszym z nich młody mężczyzna dokonał zabójstwa żony i teściowej przez zadanie im ran kłutych klatki piersiowej i szyi, przez zadławienie pozbawił życia swoją córkę, a następnie popełnił samobójstwo zadając sobie rany cięte na kończynach górnych. Drugi z przedstawionych przypadków dotyczy kobiety, która dokonała zabójstwa jednego syna i usiłowała dokonać zabójstwa drugiego z synów, poprzez podanie im leków psychoaktywnych i leków na odrobaczenie oraz zadanie im licznych ran ciętych. Po dokonaniu tych czynności popełniła samobójstwo przez powieszenie. ABSTRACT: Two cases of homicide-suicide (post-aggression suicide) are presented in this report. In the first case, a young man had killed his wife and mother-in-law inflicting numerous stab wounds to the chest and neck of both victims, subsequently strangled his daughter with his bare hands and then committed suicide by cutting his veins. In the second instance, a woman had killed one of her sons and tried to murder another by giving both victims psychostimulants and medicines against worms, as well as stabbing them repeatedly. She then committed suicide by hanging. SŁOWA KLUCZOWE: samobójstwo poagresyjne KEY WORDS: homicide-suicide (post-aggression suicide)

Piotr Engelgardt, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1998-2003 (Opinionating in cases of assessing the subject’s ability to undergo imprisonment in materials collected by the Department of Forensic Medicine in Bydgoszcz in the years 1998-2003) str. 173-180

STRESZCZENIE: pozbawienia wolności oraz przesłanek zdrowotnych do jej przerwania lub odroczenia jest coraz częściej spotykanym problemem orzeczniczym. Aktualnie w Polsce brak jest jasnych i jednolitych kryteriów opiniowania w tego typu sprawach. W niniejszej pracy przedstawiono obowiązujące w tej materii przepisy prawa oraz stosowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy zasady opiniowania. Dokonano również analizy wydanych w latach 1998-2003 w tut. Katedrze 87 opinii, w których oceniano zdolność do przebywania w warunkach pozbawienia wolności. Najczęstszą podstawą do ubiegania się o ww. niezdolność były schorzenia internistyczne (41), następnie neurologiczne (38), psychiatryczne (28), ortopedyczne (10) oraz pojedyncze z zakresu innych specjalności. W 9 przypadkach uznano, że stan zdrowia badanego stanowi przeciwwskazanie do przebywania w Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym. Ponadto w 13 sprawach, gdzie w aktach znajdowały się wcześniejsze opinie sporządzone przez lekarzy klinicystów orzekające niemożność przebywania w warunkach pozbawienia wolności, po analizie dostępnej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badania w 12 przypadkach stwierdzono brak przeciwwskazań do przebywania w warunkach Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego. ABSTRACT: Estimating the subject’s ability to undergo imprisonment and determining whether there are any reasons for delaying or interrupting the execution of the penalty has become a serious problem. Currently, the Polish system lacks clear and uniform opinionating criteria, and the available sources provide only general guidelines. The present report outlines the legal criteria in force in such cases and describes the opinionating criteria used in the Department of Forensic Medicine in Bydgoszcz. The authors have also conducted an analysis of 87 opinions issued at the Department in the years 1998-2003 that evaluated the subject’s ability to undergo imprisonment. The most frequent reasons for an individual seeking recognition as being unable to undergo imprisonment were as follows: internal diseases (41), neurological diseases (38), mental disorders (28), orthopedic problems (10) and other types of diseases in isolated cases. In nine instances, the subjects’ health status was deemed to constitute a contraindication for imprisonment or detention. In 13 cases, in which the subject’s files included an opinion previously formulated by a clinician and stating that the given individual was unable to undergo imprisonment, an analysis of the available medical records, as well as a thorough examination of the patient proved that there were no reasons that would contraindicate imprisonment. SŁOWA KLUCZOWE: opiniowanie sądowo-lekarskie, ocena stanu zdrowia, pozbawienie wolności KEY WORDS: medico-legal opinionating, health status assessment, imprisonment

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Ewa Wolska, Agnieszka Paradowska, Analiza zgonów w następstwie wypadków z udziałem pojazdów szynowych w materiałach Katedry Medycyny Sądowej CM w Bydgoszczy w latach 1992-2002 (Analysis of deaths caused by rail-vehicles in the materials collected by the Department of Forensic Medicine in Bydgoszcz in the years 1992-2002) str. 181-190

STRESZCZENIE: Przedmiotem analizy były przypadki zgonów w następstwie wypadków z udziałem pojazdów szynowych, w których sekcję zwłok przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej CM w Bydgoszczy w latach 1992-2002. W 65 przypadkach (80 %) ofiary ginęły pod kołami pociągu, pozostałe 16 (20 %) dotyczyło wypadków tramwajowych. Mężczyźni stanowili 86 %, a kobiety 14 % analizowanych przypadków. Najwyższą liczbę wypadków odnotowano w 1992 roku. Najczęstszą przyczynę zgonu stanowił uraz wielonarządowy. W podgrupie wypadków tramwajowych nie stwierdzono najcięższych obrażeń to jest amputacji kończyn, amputacji lub zmiażdżenia głowy oraz rozkawałkowania bądź rozerwania powłok tułowia. Z kolei w podgrupie wypadków kolejowych stwierdzono kolejno 26 %, 44 % i 24,5 % ww. rodzajów obrażeń. W badanym materiale stwierdzono najcięższe obrażenia w podgrupie osób uderzonych w pozycji leżącej przez pociąg. ABSTRACT: The analysis focused on cases of death following accidents involving rail-vehicles, in which autopsies were performed at the Department of Forensic Medicine in Bydgoszcz in the years 1992-2002. Sixty-five individuals died in train accidents (80 %), 16 people (20%) were victims of tram accidents (20 %). Males constituted 86 % of the material, while females accounted for 14 %. The highest number of rail-vehicle accidents was observed in 1992. The most common reason of death was multiorgan injury. In the subgroup of tram accidents, the authors noted no injuries of the highest severity, such as limb amputations, amputations or crushing of the head, or fragmentation or rupturing of the trunk. On the other hand, in railroad accidents, the percentage of the above injuries was 26 %, 44 % and 24.5 %, respectively. The most severe injuries were noted in the group of people hit by a train while in prone position. SŁOWA KLUCZOWE: pojazd szynowy, obrażenia, zgony KEY WORDS: rail-vehicle, injuries, deaths

Ewa Pufal, Przemysław Piotrowski, Oznaczanie haloperidolu w paznokciach metodą LC-ESI-MS (Determination of haloperidol in fingernail/toenails by LC-ESI-MS) str. 187-190

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania paznokci do oznaczania haloperidolu. Do wykonania oznaczeń opisanych w prezentowanej pracy zastosowano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas. W toku przeprowadzonych badań opracowano metodę izolowania haloperidolu z paznokci oraz metodę jego identyfikacji. Do wykonania oznaczeń wykorzystano paznokcie pobrane od osób, które przyjmowały haloperidol co najmniej 6 miesięcy przed pobraniem. W badanych próbach stwierdzono obecność haloperidolu w następujących ilościach: paznokcie rąk – 67,3 ± 6,49 pg/mg, paznokcie nóg – 98,9 ± 9,14 pg/mg. ABSTRACT: The report presents the possibility of using fingernails/ toenails to determine haloperidol levels. The described determinations were performed using the method of liquid chromatography coupled with electrospray-ionization mass spectrophotometry (LC-ESI-MS). In the course of the investigation, the authors developed a method for isolating haloperidol from nails and its identification. Determinations were performed in fingernail/toenail samples originating from individuals who had been administered haloperidol at least 6 months prior to sample collection. The materials demonstrated the presence of haloperidol in the following amount: fingernails – 67.3 ± 6.49 pg/mg, toenails– 98.9 ± 9.14 pg/mg. SŁOWA KLUCZOWE: haloperidol, paznokcie, LC-ESIMS KEY WORDS: haloperidol, nails, LC-ESI-MS

Tomasz Grzybowski, Boris A. Malyarchuk, Jarosław Bednarek, Marcin Woźniak, Marta Papuga, Katarzyna Stopińska, Sylwia Łuczak, Zastosowanie analizy filogeograficznej w interpretacji wyników sekwencjonowania mitochondrialnego DNA dla celów sądowych (Phylogeographic approach in the interpretation of mitochondrial DNA sequencing results in forensics) str. 191-197

STRESZCZENIE: W ostatnim czasie badaniom sekwencji mitochondrialnego DNA dla celów sądowych towarzyszy wyraźna perspektywa ewolucyjna. Szczególnie przydatne w interpretacji wyników sekwencjonowania mtDNA w sprawach identyfikacyjnych okazuje się podejście filogeograficzne, które obejmuje filogenetyczną analizę przestrzennego rozkładu haplotypów i haplogrup w populacjach. W ramach niniejszej pracy wykazano przydatność podejścia filogeograficznego w interpretacji trudniejszych przypadków identyfikacyjnych, w których obserwowano jednonukleotydowe, homoplazmatyczne różnice sekwencji mtDNA pomiędzy haplotypami dowodowymi i porównawczymi. Dodatkowo, w celu ustalenia przynależności haplogrupowej wybranych haplotypów przeprowadzono analizę pełnych sekwencji dwóch genomów mitochondrialnych należących do podkladu J1b. ABSTRACT: In recent years, forensic mitochondrial DNA analysis has been undertaken from an evolutionary perspective. In particular, the phylogeographic approach based on a phylogenetic analysis of the spatial distribution of mitochondrial haplotypes and haplogroups appears to be a useful tool in the interpretation of identification cases. In this study, the phylogeographic approach has been employed in the analysis of three difficult forensic cases, where single nucleotide, homoplasmic differences were found between the reference and evidentiary haplotypes. mtDNA sequence variation has been examined by the control region (HVS I and HVS II) direct sequencing. Additionally, in order to clarify the subhaplogroup status of the selected haplotypes, DNA sequences of entire mitochondrial genomes obtained from two samples representing J1b subclade have been analyzed.

Ewa Wolska, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Trudności w opiniowaniu w urazach kręgosłupa – opis przypadku (Problems associated with medico-legal opinionating in spine injuries – a case report) str. 198-201

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono przypadek złamania kompresyjnego kręgosłupa piersiowego u 44-letniego mężczyzny. Z uwagi na niekompletną dokumentację medyczną oraz rozbieżności w wynikach badań lekarskich, przypadek ten stanowił duży problem opiniodawczy. ABSTRACT: The paper presents a case of a 44-year old male with a compression fracture of the thoracic spine. In view of incomplete medical records and divergent results of medical examinations, the case gave rise to considerable difficulties in medico-legal opinionating. SŁOWA KLUCZOWE: opinia sądowo-lekarska, uraz kręgosłupa KEY WORDS: medico-legal opinion, spine injury

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt, Rzadki przypadek samobójczego urazu głowy (A rare case of suicide by a self-inflicted head injury) str. 202-204

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono rzadki przypadek samobójstwa poprzez upuszczenie na głowę drewnianego pnia z wykorzystaniem mechanizmu wielokrążka. Zwłoki 60-letniego mężczyzny z głową otoczoną plamą krwi znaleziono w piwnicy. Na podłodze, obok prawej ręki denata znaleziono brzytwę. Na miejscu zdarzenia ujawniono dużych rozmiarów pień drewniany oraz system haków i kółek linowych zamocowanych pod sufitem i przy podłodze. W czasie sekcji zwłok stwierdzono rozległe zmiany pourazowe struktur czaszki i mózgu. ABSTRACT: The report presents a rare case of suicide committed by the subject by dropping a tree trunk on his head using a suspended pulley system. The corpse of a 60-year old man was found in the cellar, his head encircled by a blood puddle. A razor was placed on the floor near his right hand. A large fragment of a tree trunk and a system of hooks and pulleys fastened to the ceiling and the floor were found at the place of the accident. The autopsy revealed extensive traumatic lesions of the skull and brain. SŁOWA KLUCZOWE: samobójstwo, uraz głowy KEY WORDS: suicide, head injury

Print