• 2002
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2002;LII(4): 245-379

Arch Med Sadowej Kryminol. 2002;LII(4): 245-379

Spis treści

Zofia Szczerkowska, Zbigniew Jankowski, Profesor Stefan Raszeja - w 80-tą rocznicę urodzin str. 245-249
Słowa klucze: rocznica urodzin; Key words: birthday anniversary
Joanna Wysocka, Zofia Szczerkowska, Możliwości wykorzystania polimorfizmu locus HLA-DR w identyfikacji osobniczej str. 251-259
Słowa kluczowe: metoda PCR-SSP, HLA klasa li; Key words: PCR-SSP method, HLA II class
R. Pawłowski, A. Dettlaff-Kąkol, A. Maciejewska, R. Paszkowska, M. Reichert, G. Jezierski, Genetyka populacyjna 9 loci typu Y-STR w populacji Polski Północnej str. 261-277
Słowa kluczowe: loci Y-STR, kompleksowy PCR, oadania populacyjne, polimorfizm insercyjny, haplotypy. Key words: Y-STR loci, multiplex PCR, population studies, insertion polymorhpism, haplotypes.
Agnieszka Maciejewska, Regina Paszkowska, Ryszard Pawłowski, Identyfikacja trzech rzadkich alleli: D21S11*24.2, D7S820*9.1 i HUMFGA*19.2 w populacji polskiej str. 279-285
Słowa kluczowe: STR, rzadkie warianty, genetyka populacyjna, Polska północna; Key words: STR, rare variants, population genetics, North Poland
Roman Hauser, Tomasz Gos, Marcin Marczak, Jerzy Janicki, Marek Wiergowski, Zbigniew Jankowski, Bartosz Karaszewski, Natalia Łuczak, Maciej Krzyżanowski, Łucja Wodniak-Ochocińska, Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon str. 287-293
Słowa kluczowe: feromony, substancje alarmowe, emocjonalna odpowiedź, węchomózgowie. Key words: pheromones, alarm substances, emotional response, rhinocephalon.
Jarosław Bednarek, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Karol Śliwka, Wykorzystanie zmian morfologicznych zachodzących w spojeniu łonowym do oceny wieku mężczyzn w populacji polskiej str. 295-304
Słowa kluczowe: identyfikacja osobnicza, ocena wieku, spojenie łonowe. Key words: personal identification, age estimation, pubie symphysis.
Elżbieta Kaczorowska , Dorota Pieśniak, Zofia Szczerkowska, Entomologiczne metody określania czasu śmierci str. 305-312
Słowa kluczowe: określanie czasu zgonu, metody entomologiczne; Key words: determining time of death, entomological methods
Zbigniew Jankowski, Śmierć z ochłodzenia. Część I. Podstawy fizjologii termoregulacji oraz patofizjologia i mechanizmy śmierci z ochłodzenia str. 313-322
Słowa kluczowe: fizjologia termoregulacji, ochłodzenie, patofizjobgia, śmierć mechanizmy. Key words: physiology of thermoregulation - hypothermia - pathophysiology - mechanisms.
Zbigniew Jankowski, Śmierć z ochłodzenia. Część II. Diagnostyka śmierci z ochłodzenia - przydatność spostrzeganych zmian morfologicznych makroskopowych i mikroskopowych str. 323-332
Słowa kluczowe: ochłodzenie, diagnostyka pośmiertna, „plamy Wiszniewskiego", martwica trzustki, wątroba, glikogen. Key words: hypothermia, postmortem diagnosis, "Wischnievsky's lesions, pancreatic necrosis, liver, glicogen.
Roman Hauser, Problematyka identyfikacji ofiar katastrof str. 333-342
Słowa kluczowe: identyfikacja, katastrofy, ofiary katastrof. Key words: identification, catastrophes, victims of catastrophes
Elżbieta Kaczorowska, Zbieranie i hodowanie owadów nekrofagicznych, istotnych w odtwarzaniu daty śmierci metodą entomologiczną str. 343-350
Słowa kluczowe: określanie daty śmierci, metoda entomologiczna, zbieranie, hodowle i konserwacja owadów nekrofagicznych. Key words: determining date of death, entomological method, collecting, rearing and preservation of necrophagous insects.
Tomasz Gos, O frenologii inaczej str. 351-355
Słowa kluczowe: frenologia, kryminologia, medycyna sądowa, badania mózgu. Key words: phrenology, criminology, forensic medicine, brain research.
Krystyna Reguła, Beata Szpiech, Katarzyna Galer, Marek Wiergowski, Karbamazepina we współczesnej kazuistyce toksykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2001 str. 357-363
Słowa kluczowe: karbamazepina, analiza chemiczno-toksykologiczna w materiale sekcyjnym; Key words: carbamazepine, analytical toxicology in postmortem material
Krystyna Reguła, Zbigniew Jankowski, Katarzyna Galer, Marek Wiergowski, Beata Szpiech, Grupowe zatrucie 2-etoksyetanolem jako zamiennikiem etanolu str. 365-370
Słowa kluczowe: 2-etoksyetanol, zatrucia Key words: 2-ethoxyethanol, poisonings
Maciej Krzyżanowski, Zbigniew Jankowski, Dorota Pieśniak, Anita Wilmanowska, Przypadki powieszeń ze skrępowanymi kończynami - samobójstwo, zabójstwo czy wypadek str. 371-379
Słowa kluczowe: powieszenie, samobójstwo, skiępowanie kończyn; Key words: hanging, suicide, bound limbs

Print