• 2000
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(1): 1-86

Arch Med Sadowej Kryminol. 2000;L(1): 1-86

Spis treści

Zofia Olszowy, Badania doświadczalne nad przebiegiem zatrucia glikolem etylenowym w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym. Cz. 1. Kształtowanie się stężeń glikolu etylenowego i jego metabolitów w doświadczalnym zatruciu ostrym i podostrym str. 1-13
Słowa kluczowe: glikol etylenowy, metabolity, chromatografia gazowa; Key words: ethylene glycol, metabolites, gas chromatography
Stefan Szram, Krystyna Bielnik, Krzysztof Trojanowski, Dariusz Młoczkowski, Piotr Wołkanin, Analiza morfologiczna mikroskopowo-świetlna i elektronowa zmian w wątrobie w przewlekłej intoksykacji glikolem etylenowym str. 15-27
Słowa kluczowe: morfologia, ultrastruktura wątroby, glikol etylenowy, przewlekła intoksykacja; Key words: morphology, liver ultrastructure, ethylene glycol, chronic intoxication
Roman Mądro, Grzegorz Buszewicz, Ocena trzech sposobów oznaczania etanolu w mięśniu czworogłowym uda i lewej komory serca oraz ich przydatności do wnioskowania odnośnie do stężenia etanolu we krwi str. 29-38
Słowa kluczowe: etanol w mięśniach, ocena sposobów oznaczania, korelacja z etanolem we krwi; Key words: ethanol in muscles, evaluation of the determination procedures, correlation with ethanol in blood
Teresa Grabowska, Halina Sybirska, Badania nad poziomem cyjanowodoru we krwi osób zmarłych w pożarach str. 39-47
Słowa kluczowe: cyjanowodór, karboksyhemoglobina, zgon w pożarze; Key words: Hydrogen cyanide, blood levels in fire victims.
Stanisława Kabiesz-Neniczka, Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej AM w Katowicach str. 49-56
Słowa kluczowe: błąd lekarski, analiza opinii sądowo-lekarskich; Key words: physician's error, analysis of medico-legal opinions
Ewa Raczek, Polimorfizm układu D1S80 w populacji Górnego Śląska; jego przydatność w badaniach spornego ojcostwa str. 57-65
Słowa kluczowe: D1S80, badania populacyjne, test homogenności, mutacja; Key words: D1S80, population data, homogeneity test, mutation
Gabriel Turowski, Anna Kędzierska, Antygeny HLA klasy I nieklasycznych układów (HLA-lb) str. 67-73
Słowa kluczowe: układ HLA, MHC, nieklasyczne antygeny HLA klasy i (HLA-lb); Key words: HLA system, MHC, nonclassical HLA class I antigens (HLA-lb)
Joanna Kulikowska, Artur Soja, Halina Sybirska, Badania nad jakością narkotyków z grupy amfetaminy z nielegalnego obrotu str. 75-79
Słowa kluczowe: narkotyki z grupy pochodnych amfetaminy, analiza chemiczno-toksykologiczna; Key words: amphetamine derivatives, chemo-toxicological analysis
Bożena Turowska, Marek Sanak, Barbara Opolska-Bogusz, Adam Gross, Przydatność metod klasycznych i polimorfizmu DNA przy ustalaniu ojcostwa płodu zamordowanej kobiety. Opis przypadku str. 81-84
Słowa kluczowe: PCR, STR, serologia klasyczna, ustalenie ojcostwa; Key words: PCR, STR, conventional methods, paternity identification
XVI Konferencja Toksykologów Sadowych, Kazimierz Dolny, 6-7 maja 1999 r. str. 85-86
Słowa kluczowe: konferencja

Print