Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka, Adam Sackiewicz, Michał Szeremeta

Opiniowanie w postępowaniu cywilnym u osób ze schorzeniami neurologicznymi w materiale Zakładu Medycyny Sądowej UM w Białymstoku w latach 2004-2008


Z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik: dr hab. n. med. A. Niemcunowicz-Janica


Opiniowanie w sprawach cywilno-odszkodowawczych jest trudne i odpowiedzialne, zwłaszcza w czasach narastania liczebności roszczeń odszkodowawczych. Autorzy przeanalizowali opinie cywilne wydane w Zakładzie Medycyny Sądowej UMB w latach 2004- -2008. Ekspertyzy te dotyczyły schorzeń i objawów neurologicznych. Poszkodowanych wzywano do Zakładu celem badania, które było przeprowadzone przez medyka sądowego i neurologa, ewentualnie dodatkowo przez biegłych innych specjalności w zależności od zgłaszanych dolegliwości. Uwzględniono wiek i płeć poszkodowanych, rodzaj zaistniałych zdarzeń, doznane obrażenia ciała i zgłaszane dolegliwości, określano czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych, oceniano procentowy uszczerbek na zdrowiu.
Słowa kluczowe: opiniowanie w postępowaniu cywilnym, schorzenia neurologiczne, określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu
Pełna wersja w .pdf

Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka, Michał Szeremeta, Adam Sackiewicz

Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zdolności do udziału w czynnościach procesowych oraz oceny zdolności do odbywania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 2005-2009

Z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik: dr hab. n. med. A. Niemcunowicz-Janica


W naszym Zakładzie w latach 2005-2009 wydano 115 opinii w sprawach karnych odnośnie oskarżonych, skazanych, jednego świadka i jednego pokrzywdzonego, z czego 37 dotyczyło oceny zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności, 22 oceny zdolności do wykonywania kary ograniczenia wolności lub możliwości odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności, 56 oceny zdolności do udziału w czynnościach  procesowych, z czego w 8 przypadkach biegli wypowiadali się dodatkowo na okoliczność, czy stan zdrowia opiniowanego oskarżonego pozwala na jego tymczasowe aresztowanie i osadzenie na czas postępowania procesowego w areszcie śledczym. Autorzy chcieli dokonać zbiorczego zestawienia wyników analizy i porównać je z wynikami innych ośrodków w Polsce, które wypowiadały się odnośnie tego tematu.

Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-lekarskie, pozbawienie wolności, ograniczenie wolności

Pełna wersja w .pdf
Aleksandra Borowska-Solonynko, Paweł Krajewski, Robert Koktysz1, Łukasz Koperski2

Wybrane cechy budowy mikroskopowej jako element dodatkowy w ocenie wieku krwiaków podtwardówkowych

Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: dr hab. n. med. P. Krajewski

1 Z Zakładu Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. W. Kozłowski

2 Z Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Wasiutyński


W prezentowanej pracy przedstawione są wyniki analizy widocznych w badaniu histopatologicznym złogów hemosyderyny i hematoidyny a także torebek krwiaków podtwardówkowych, pod kątem ich przydatności do oceny wieku krwiaków podtwardówkowych. Ocenie poddano preparaty histopatologiczne krwiaków podtwardówkowych pobrane podczas 76 sekcji zwłok wykonanych w ZMS WUM u osób po doznanym urazie głowy, u których wystąpił krwiak podtwardówkowy, a czas urazu był znany. Preparaty barwiono hematoksyliną i eozyną, a także metodą Massona. Badanie wykazało przydatność oceny ww. elementów budowy mikroskopowej krwiaków podtwardówkowych w ustalaniu ich czasu powstania, przy czym stwierdzono wyższość oceny o charakterze jakościowym nad oceną o charakterze ilościowym.

Słowa kluczowe: datowanie krwiaków podtwardówkowych, obrażenia głowy, ocena mikroskopowa
Pełna wersja w .pdf
Aleksandra Borowska-Solonynko, Paweł Krajewski, Robert Koktysz1

Nowe spojrzenie na ocenę wieku krwiaków podtwardówkowych na podstawie ich wyglądu makroskopowego


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. P. Krajewski
1 Z Zakładu Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. W.Kozłowski

Celem prezentowanego badania było poznanie zakresu możliwości oceny wieku krwiaków podtwardówkowych na podstawie ich wyglądu makroskopowego oraz próba określenia wpływu na widoczną ewolucję krwiaka innych czynników poza upływem czasu. Analizą objęto 76 przypadków osób zmarłych po doznanym urazie głowy, u których wystąpił krwiak podtwardówkowy, a data urazu była znana. Dla każdego przypadku uzyskano dodatkowe informacje dotyczące: płci, wieku zmarłego, rodzaju urazu, ciężkości doznanych obrażeń głowy ocenianych w skali AIS oraz obrażeń sumarycznych ocenianych w skali ISS. Wykazano, że krwiaki o określonej barwie i konsystencji występują w konkretnych przedziałach czasowych, zatem ocena makroskopowa wyglądu krwiaka podtwardówkowego jest w pełni wartościowym źródłem informacji odnośnie przybliżonego czasu jego powstania. Zwrócono uwagę na zależność pomiędzy ciężkością doznanych obrażeń głowy a dynamiką zmian w krwiaku.
 
Słowa kluczowe: datowanie krwiaków podtwardówkowych, obrażenia głowy, ocena makroskopowa

Pełna wersja w .pdf
Maciej Barzdo2, Leszek Żydek1, Anna Smędra-Kaźmirska1, Ewa Meissner1, Stefan Szram2, Jarosław Berent1

Pośmiertne podbiegnięcia krwawe


1 Z Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 Z Zakładu Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Berent


Niezwykle istotną kwestią przy badaniu obrażeń ciała jest ustalenie czy powstały one za życia (obrażenia przyżyciowe, zażyciowe), czy też po śmierci (obrażenia pośmiertne). Większość autorów uważa, że obecność podbiegnięć krwawych świadczy o zażyciowym powstaniu obrażeń. Tymczasem autorzy pracy spotkali się z kilkunastoma przypadkami pośmiertnego powstawania podbiegnięć krwawych, nawet do kilku godzin od zgonu. Wszystkie stwierdzone pośmiertne podbiegnięcia krwawe powstały w czasie oględzin zwłok dokonanych na miejscu ich ujawnienia, podczas badania reakcji idiomuskularnych z mięśnia dwugłowego ramienia i mięśnia czworogłowego uda. W czasie sekcji zwłok stwierdzono w tych przypadkach obecność zasinień z przejaśnieniem anemizacyjnym, a po nacięciu powłok obecność lśniących podbiegnięć krwawych położonych w tkance podskórnej. Wykonane badania histopatologiczne wycinków ze skóry i tkanki podskórnej potwierdziły obecność wynaczynień krwi w badanych tkankach.

Słowa kluczowe: podbiegnięcia krwawe, zażyciowe, pośmiertne

Pełna wersja w .pdf