Katarzyna Linkowska1, Patrycja Daca1, Marzena Sykutera2, Ewa Pufal2, Elżbieta Bloch-Bogusławska2, Tomasz Grzybowski1

Badanie asocjacji pomiędzy polimorfizmem genów 5-HTT, MAOA i DAT a samobójstwem u mężczyzn z populacji polskiej


1 Z Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski, prof. UMK

2 Z Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Karol Śliwka

Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski, prof. UMK


Znalezienie markerów genetycznych umożliwiających ocenę ryzyka popełnienia samobójstwa miałoby istotne znaczenie w praktyce klinicznej. Celem przeprowadzonych badań było określenie czy istnieje asocjacja pomiędzy polimorfizmami w genach 5-HTT, MAOA i DAT a samobójstwem, a także określenie czy współwystępowanie wariantów alleli tych genów może predysponować do samobójstwa. Uzyskane wyniki wykazały brak statystycznie istotnych różnic w częstości alleli i genotypów w genach 5-HTT, MAOA i DAT pomiędzy grupą kontrolną a badaną. Analiza genotypów we wszystkich 4 loci wykazała różnice w częstości pomiędzy grupą kontrolną a samobójcami dla genotypu (3;12-12;S-S;9-10). Genotyp ten występował tylko w grupie kontrolnej z częstością 8% (p=0,03).
Pełna wersja w .pdf

Print