Rafał Skowronek1, Czesław Chowaniec2

Ewolucja techniki sekcyjnej – od Virchowa do Virtopsy®


1 Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. C. Chowaniec


Technika sekcyjna ewoluuje wraz z pogłębianiem się wiedzy lekarskiej i postępem technicznym oraz  technologicznym w naukach medycznych. Celem pracy jest przedstawienie głównych technik sekcyjnych oraz zarysu przemian, jakim podlegała metodyka badania autopsyjnego z uwzględnieniem polskiego dorobku piśmienniczego w tym zakresie. Dodatkowo przedstawiono przykłady obrazów inspirowanych sekcją zwłok.

Słowa kluczowe: sekcja zwłok, technika sekcyjna, wirtualna sekcja zwłok, malarstwo
Pełna wersja w .pdf (394kB)

Print