Sebastian Rojek, Małgorzata Kłys, Ewa Rzepecka-Woźniak, Tomasz Konopka

Zastosowanie analizy wybranych substancji psychoaktywnych we włosach dla celów opiniowania sądowo-lekarskiego. Część II. Przypadki złożonych zatruć śmiertelnych: heroina – kokaina – amfetaminy w mechanizmie interakcji


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. M. Kłys


W pracy podjęto próbę wykorzystania segmentowej analizy włosów w kompleksowych zatruciach mieszaninami ksenobiotyków: heroina – kokaina – amfetaminy w aspekcie przyczyny śmierci, jako wyniku złożonych mechanizmów interakcji, powstałych w okresie poprzedzającym zgon. Analizie poddano dwa przypadki złożonych zatruć: heroina – kokaina i heroina – kokaina – amfetaminy, udokumentowane badaniami makro- i mikroskopowymi oraz kompleksowymi badaniami toksykologicznymi obejmującymi analizę klasycznego materiału biologicznego (krwi sekcyjnej) oraz alternatywnego (włosów). Do oznaczania opioidów, kokainy i jej metabolitu oraz amfetamin w tle matrycy biologicznej włosów zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną z tandemową spektrometrią mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (HPLC-APCI-MS- -MS). Segmentowana analiza włosów badanych przypadków wskazywała na długofalowe przyjmowanie podobnych mieszanin substancji psychoaktywnych oraz rozwiniętą adaptację uzależnionych na mechanizmy interakcji, prowadzących jednakże stopniowo do wielonarządowych zmian anatomopatologicznych, a w konsekwencji do zgonu.

Słowa kluczowe: segmentowa analiza włosów, substancje psychoaktywne, interakcje, HPLC- APCI-MS-MS, ekspertyza medyczno-sądowa 
Pełna wersja w .pdf (128kB)

Print