Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
Przykładami przeciwstawnymi są "ghostwriting" i "guest authorship".
Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:
1. Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w  powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja powinna wyjaśnić w "Instrukcjach dla autorów", że "ghostwriting", "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie
instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").
4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


Continue Reading

 Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces").
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne,
konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat
poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane;
raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Continue Reading

dr Erazm Baran
prof. dr hab. Jarosław Berent
dr Filip Bolechała
prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
dr hab. Zbigniew Jankowski
prof. dr hab. Jerzy Janica
dr Tomasz Jurek
dr hab. Maria Kała
prof. dr hab. Małgorzata Kłys
prof. dr hab. Jerzy Konieczny
dr Tomasz Konopka
dr Tomasz Kupiec
dr Bolesław Papla
dr hab. Witold Pepiński
dr Ewa Pufal
dr Sebastian Rojek
prof. dr hab. Marek Sanak
dr Elżbieta Skupień
lek. Marcin Strona
prof. dr hab. Karol Śliwka
prof. dr hab. Barbara Świątek
dr hab. Grzegorz Teresiński
prof. dr hab. Romana Tomaszewska
prof. dr hab. Andrzej Urbanik

Continue Reading


1. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii przyjmuje w języku polskim i angielskim:
prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin  pokrewnych, opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej, recenzje książek, sprawozdania z  działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i  zagranicznych, listy do Redakcji. Autor powinien podać, do jakiej kategorii zalicza tekst nadesłanej pracy.

2. Prace przyjmuje Redakcja na adres mailowy w postaci pliku w formacie dowolnego, używanego powszechnie w Polsce procesora tekstu (typ pliku np. OpenDocument, Word lub sformatowany RTF), w stanie gotowym do składu, z zachowaniem obowiązujących zasad pisowni polskiej i polskiego  mianownictwa.

3. Praca powinna być napisana w formacie A4, z marginesami od góry, dołu, strony lewej i prawej po 2,5 cm, czcionką prostą wielkości 12 pkt. i z odstępami 1,5 wiersza (około 30 wierszy na stronie).

4. Objętość całości (wraz z rycinami, tabelami, piśmiennictwem i streszczeniem) prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron A4, kazuistycznych 7 i innych 5. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może przyjąć do druku pracę obszerniejszą.

5. Na pierwszej stronie przed właściwym tekstem pracy należy umieścić imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy w języku polskim i angielskim, nazwę instytucji, z której praca pochodzi oraz tytuł naukowy (skrót),  pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika akceptującego pracę. W kolejności należy przedstawić streszczenie w języku polskim, nie przekraczające 10 wierszy, zawierające cel i wyniki pracy bez
informacji o metodyce. Poniżej należy zamieścić streszczenie w języku angielskim, zawierające cel i wyniki pracy oraz informacje o metodyce pracy. Następnie należy umieścić słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

6. Właściwy tekst pracy rozpoczyna się od drugiej strony. Praca oryginalna powinna mieć typową strukturę (Wstęp. Materiał. Metoda. Wyniki. Dyskusja. Wnioski).  Tytuły podrozdziałów powinny być umieszczone w oddzielnych wierszach. W tekście pracy należy zaznaczyć miejsca umieszczenia tabel i / lub rycin.

7. Tabele i / lub ryciny należy zamieszczać w liczbie koniecznej do zrozumienia tekstu. Podpisy pod rycinami i ich oznaczenia oraz tytuły tabel wraz z objaśnieniami należy podawać w języku polskim i angielskim. Ryciny mają numerację arabską, a tabele rzymską. Wielkość rycin powinna być taka, aby były one czytelne po
zmniejszeniu ich podstawy do 120mm. Tabele oraz ryciny (wykresy i fotografie) powinny być dołączone w postaci oddzielnych plików: pochodzących z powszechnie używanych programów biurowych i graficznych.  Wskazane jest przygotowanie plików graficznych w formacie jpg.

8. Tabele i ryciny drukowane są bez kolorów (w skali szarości). Jeśli autor życzy sobie wydrukowania elementów pracy w kolorze, powinien skontaktować się w tej sprawie z Redakcją. Wymagane jest pokrycie różnicy kosztów druku pomiędzy drukiem standardowym a kolorowym (różne w zależności od zajęcia liczby arkuszy wydawniczych czy wkładki). W podobny sposób możliwe jest dołączenie do Archiwum płyty CD z plikami przydatnymi do ilustracji drukowanej pracy.

9. Piśmiennictwo należy umieścić na oddzielnej stronie. W oryginalnej pracy nie powinno obejmować ono więcej niż 20 pozycji, w doniesieniu kazuistycznym 15, a w pracy poglądowej 30. Wykaz piśmiennictwa należy ułożyć według kolejności cytowania w tekście, w osobnych liniach. Każda pozycja musi zawierać nazwisko
i pierwszą literę imienia autora (autorów), tytuł pracy, tytuł czasopisma według skrótów używanych w lndex Medicus (w czasopismach pisanych cyrylicą przyjąć transkrypcję obowiązującą w Polsce) oraz kolejno rok,  numer tomu, pierwszą i ostatnią stronę pracy (przykład: Autor A, Autor B: Tytuł pracy. Arch Med Sąd Kryminol. 2010, 60: 1-5). W przypadku pozycji książkowych należy ponadto podać pełny tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania.

10. Na końcu pracy należy umieścić adres jednego z autorów (przede wszystkim e-mail), na który będzie kierowana wszelka korespondencja dotycząca pracy.

11. Do pracy należy dołączyć pliki PDF zawierające podpisane:
- zgodę Kierownika instytucji (Katedry, Zakładu) na opublikowanie pracy,
- oświadczenie pierwszego autora, że praca nie została złożona równocześnie w innym czasopiśmie oraz że nie była w całości, jak i we fragmentach, wcześniej drukowana.

12. W przypadku, gdy praca doświadczalna prowadzona była na osobach żyjących, na zwłokach lub na zwierzętach, należy dołączyć zgodę właściwej komisji uczelnianej na prowadzenie takich badań.

13. Potwierdzenie otrzymania pracy do rozpatrzenia następuje drogą mailową na adres mailowy, z którego nadesłano pliki.

14. Praca nie odpowiadająca Regulaminowi nie jest rozpatrywana pod względem merytorycznym. Wszystkie nadesłane prace zgodne z Regulaminem będą recenzowane - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O nieprzyjęciu pracy do druku Redakcja informuje drogą elektroniczną (e-mail) wykazanego w pracy autora-korespondenta.

15. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, w tym stylistycznych i skrótów - bez porozumienia z Autorem.

16. Honoraria autorskie za publikowane prace nie będą wypłacane. Autorzy nie otrzymują odbitek pracy: na stronie www.amsik.pl artykuł jest dostępny w pliku PDF w formie dokładnie takiej, jak został wydrukowany.

17. Po akceptacji pracy do druku prawa autorskie zostają przekazane przez Autorów
- Redakcji Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Continue Reading

Informujemy P.T. Czytelników, że od dnia 1 stycznia 1993 roku czasopismo jest wydawane wyłącznie staraniem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
I.
Wpłaty za prenumeratę przyjmowane są na okres roczny.
II.
Cena prenumeraty na rok 2009 wynosi 80 zł.
III.
Prenumerata ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100% wyższa; w przypadku zlecenia dostawy drogą lotniczą - prenumerator w pełni pokrywa koszt dostawy lotniczej. Dystrybucję czasopisma za granicę prowadzi Redakcja Archiwum (adres jak wyżej).
IV.
Wpłaty za prenumeratę należy dokonywać na konto:
Zarząd Główny Pol. Tow. Med. Sąd. i Krym.
Kredyt Bank S.A. III Oddział w Poznaniu ul. Garbary 71, 61-758, Poznań
Nr konta: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000
V.
Kolportaż czasopisma prowadzą Katedry Medycyny Sądowej:
a) Katedra Medycyny Sądowej w Białymstoku dla woj.: Podlaskiego (15-230 Białystok, ul. Waszyngtona 13),
b) Katedra Medycyny Sądowej w Bydgoszczy dla woj.: Kujawsko-Pomorskiego (85-094 Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 9),
c) Katedra Medycyny Sądowej w Gdańsku dla woj.: Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego (80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a),
d) Katedra Medycyny Sądowej w Katowicach dla woj.: Śląskiego i Opolskiego (40-952 Katowice, ul. Medyków 18),
e) Katedra Medycyny Sądowej w Krakowie dla woj.: Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego (31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 16),
f) Katedra Medycyny Sądowej w Lublinie dla woj.: Lubelskiego (20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8),
g) Katedra Medycyny Sądowej w Łodzi dla woj.: Łódzkiego (91-304 Łódź, ul. Sędziowska 18a),
h) Katedra Medycyny Sądowej w Poznaniu dla woj.: Wielkopolskiego i Lubuskiego (60-781 Poznań, ul. Święcickiego 6),
i) Katedra Medycyny Sądowej w Szczecinie dla woj.: Zachodnio-Pomorskiego (70-111 Szczecin, Plac Powstańców Wlkp. 72),
j) Katedra Medycyny Sądowej w Warszawie dla woj.: Mazowieckiego (02-007 Warszawa, ul. Oczki 1),
k) Katedra Medycyny Sądowej we Wrocławiu dla woj.: Dolnośląskiego (50-368 Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 4).

More Articles ...